FBC Coyotes Jablunkov

Stanovy organizace:

Stanovy

FBC Coyotes Jablunkov, z.s. (dále jen "Spolek")
 
 
Článek I.
Název, sídlo, postavení spolku
 
1. Spolek je postaven na principu dobrovolnictví a demokratických zásadach v souladu s ustanovením     § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ").
2. Spolek působí pon názvém FBC Coyotes Jablunkov, z.s.
3. Spolek je samostatnou nepolitickou organizací, přičemž svou níže popsanou činnost vyvíjí v souladu     s právními předpisy České republiky.
4. Sídlem spolku je Jablunkov 
 
Článek II.
Účel spolku
 
Účelem spolku je:
- umožnit sportovní vyžití žáku a studentu a dalších občanů a tuto sportovní činnost zabezpečit podle platných zákonů a předpisu,
- vytvářed podmínky pro sportovní vyžití členů klubu prostřednictvím akcí, soutěží a závodů masového, vykonnostního a vrcholového charakteru,
- rozvíjet sportovní činnost jako prostředek realizace zájmu, dospívající mládeže a dospělých,
- zajišťovat účast reprezentujících členů organizace na oblastních přeborech, sportovních turnajích a v ligách pořádaných především Českou florbalovou únii a všech plenů na soutěžich pořádaných příslušnými sportovními svazy ČSTV,
- popularizovat florbal jako sportovní činnost i veřejnosti,
- vytvářet technické a ekonomické podmínky pro sportovní činnost klubu
 
 
Článek III.
Členství
 
1. Členy spolku se mohou stát fyzické osoby i právnické osoby.
2. Fyzické osoby se můžou stát členy za podmínek dosažení 15 let věku, udělení souhlasu se               stanovami, posláním a předmětem činností spolku.
3. Právnické osoby se mohou stát členy spolku za podmínek působení na území České                         republiky, udělení souhlasu se stanovami, posláním a předmětem činností spolku.  
4. o přijetí člena rozhoduje Prezident na základě písemné přihlášky, členství vznika rozhodnutím             Prezidenta o přijetí člena  
5. Členská schůze Spolku může udělit čestné členství fyzickým osobám, které se zasloužily o rozvoj florbalu. Čestní členové mají právo účasti na zasedání orgánů Spolku s hlásem poradním.
 
 
Článek IV.
Práva a povinnosti člena spolku
 
1. Členové mají zejména právo:
- podílet se dle svých osobních schopností na činnosti spolku,
- volit a být voleni do orgánů Spolku za předpokladu plné svépravnosti,
- hlasovat na členské schůzi Spolku,
- účastnít se soutěží pořádaných Spolkem, 
- podávát návrhy všem orgánům Spolku, a obrácet se na ně svými připominkami.
2. Členové Spolku mají zejména tyto povinnosti:
- Dodržovat stanovy a vnitřní předpisy Spolku,
- řídit se při výkonu sportovní činnosti vnitřními předpisy a pravidly vydanými Spolkem,
- řádně hradit stanovené přízpěvky a další finanční povinností vyplývající z rozhodnutí a usnesení orgánů Spolku, smluv a vnitřních předpisů Spolku.
 
 
Článek V.
Zánik členství
 
Členství ve Spolku zaníka:
a) Vyloučením,
b) Vystoupením,
c) Úmrtím člena - fyzické osoby, zánikém člane - právnické osoby bez právního nástupce,
d) Na základě písemné dohody mezi Spolkem a jeho členem.
 
 
Článek VI.
Vyloučení člena ze Spolku
 
Člen může být vyloučen ve smyslu ustanovení § 237 až 240 OZ. Za závažné porušení povinnosti člena spolku se považuje zejména:
- opakované porušení povinnosti dle čl. IV. odst. 2 stanov,
- neplacení členských příspěvku po dobu 1 roku,
- pravomocné odsouzení člena Spolku v souvislostí jeho činnosti ve Spolku, zejména způsobení újmy      na zdraví jiné osobě, podvodného jednání vůči Spolku či jeho členům, apod.
 
 
Článek VII.
Vystoupení člena ze spolku
 
Člen spolku může vystoupit ze Spolku v případě, že o tom písemně vyrozumí Spolek. Vystoupení je účinne dnem dojítí tohoto písemného vyrozumění nebo je-li zde uveden den vystoupení, uplynutím tohoto dne.
 
 
Článek VIII.
Orgány Spolku
 
Orgány Spolku tvoří členská schůze a Prezident.
 
 
Článek IX.
Členská schůze
 
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku
2. Člensou schůzí svoláva nejméně 1 krát za rok Prezident. Pokud o její svolání požáda třetina členů       Spolku nebo Prezident, koná se nejpozdějí do 1 měsíce ode dne oznámení. Den, místo konání a         program zasedání oznámí Prezident členům nejméně 14 dní před termínem zasedání členské             schůze.
3. Pozvánka na zasedání členské schůze musí obsahovat místo, čas a program zasedání členské             schůze.
 
Článek X.
Působnost členské schůze
 
Členská schůze vykonává jako nejvyšší orgán Spolku tyto činnosti:
a) Schvaluje stanový Spolku a jechích změny,
b) schvaluje změnu účelu spolku,
c) stanovuje hlavní činností Spolku pro další období,
d) určuje výši členských příspěvků.
 
 
Článek XI.
Prezident
 
1. Prezident je statutárním orgánem Spolku.
2. Prezident vykonává jako statutární orgán Spolku zejména tyto činnosti:
a) právě jedné vůči třetím osobám jménem (v zastoupení) Spolku,
b) řídí zasedání členské schůze,
c) reprezentuje spolek navenek,
d) může k jednotlivým činnostem písemně pověřít člena spolku, či jinou osobu.
e) v případě neschopnosti členské schůze k přijetí usnesení po dobu 1 roku přebírá její působnost dle čl. X. písm. d) stanov,
f)  vede evidencí členských příspěvku a vymáha jejích plnění,
g) vede řádnou evidenci majetku, pohledávek a závazku Spolku,
h) rozhoduje o všech záležitostech, pokud nepatří podle těchto stanov nebo rozhodnutí členské schůze do působností členské schůze.
 
 
ČLÁNEK XII.
Závěrečná ustanovení
 
1. Tyto stanovy spolku byly schválený členskou schůzi Spolku dne 28.PRosince 2015.
2. V případě že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude schledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektivně účinnost ostatních ustanovení těchto stanov.
3. V otázkách neupravenými těmito stanovami se použijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.